top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN KURIEUS CATERING

1. Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Kurieus Catering te verrichten diensten en/of te leveren goederen. 


2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1.  Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Kurieus Catering zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zolang de actie geldt. 


3. Prijzen

3.1.  Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 


3.2.  Indien de door Kurieus Catering overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 10 dagen voordat Kurieus Catering goederen dient te leveren dan wel diensten dient te verrichten, het exacte aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalsom. Wanneer blijkt dat Kurieus Catering op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever gemeld moet leveren, is Kurieus Catering gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon. 


4. Betaling

4.1.  Betaling dient plaats te vinden ofwel na oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4.2.  Kurieus Catering behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst één of meerdere aanbetalingen van opdrachtgever te vorderen. Het niet tijdig betalen van een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever. 


4.3  Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Kurieus Catering als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW. 


4.4 Ingeval van annulatie na aanvaarding van de offerte of betaling van voorschot (akkoord van voorwaarden)  is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 30% van de overeengekomen prijs in de aanvaarde offerte of  overeenkomst, met voorbehoud voor eventuele schade en/of gederfde inkomsten dewelke dit bedrag te boven gaat. Bij annulatie binnen de 30 dagen vóór het event blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd.

5. Voorschot

5.1 De betaling van het voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

5.2 Het voorschot bedraagt 10% van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen. Dit wordt berekend op het hoogste bedrag (locatie, food of drinks) aan het respectievelijke btw-percentage.

5.3 De betaling van het voorschot dient te gebeuren per overschrijving o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd door Kurieus Catering op rekening van Kurieus – Glazenleeuwstraat 33, 9120 Beveren-Waas, BE85 1030 6083 2206 en met vermelding van voorschot event (datum) en naam klant waarop offerte werd opgemaakt. Een voorschot kan enkel worden betaald op basis van een voorschotfactuur, niet op basis van de offerte.

 

6. Uitvoering van dienstverlening

6.1  Indien Kurieus Catering bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Kurieus Catering niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

6.2  Opdrachtgever staat ervoor in dat Kurieus Catering alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

6.3  Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Kurieus Catering in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 dagen, aan Kurieus Catering schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Kurieus Catering zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Kurieus Catering zoals bepaald in artikel 7.

 

7. Reclame

7.1.  Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient Kurieus Catering daarvan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Kurieus Catering direct schriftelijk op de hoogte te brengen.

7.2.  Reclames dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden Kurieus Catering niet. 


7.3.  Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren. 


7.4.  Kurieus Catering aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door Kurieus Catering onmogelijk of bezwaarlijk maakt. 


7.5.  Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 5 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van Kurieus Catering te worden gebracht. Reclames die Kurieus Catering na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 5 dagen bereiken, hoeven door Kurieus Catering niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 5 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur. 


 

8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is Kurieus Catering niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van Kurieus Catering kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Kurieus Catering, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

 

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

9.1  Voor elk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 


9.2  Het Belgisch Recht is bij uitsluiting toepasselijk. 


bottom of page